Forretningsbetingelser for CORT Boligadvokater

 
1. Virksomhedsoplysninger
CORT Boligadvokater (”CORT”)
CVR-nr. 33 44 14 52
Skudehavnsvej 3
2150 Nordhavn

2. Generelt
2.1 Nærværende forretningsbetingelser (”Forretningsbetingelserne”) gælder for den rådgivning og de ydelser, som CORT påtager sig at levere til Klienten, medmindre andet er aftalt.
2.2 Klienten kan have modtaget et aftalebrev (”Aftalebrev”), som specificerer opdraget og de forventede ydelser. Aftalebrevet og nærværende Forretningsbetingelser udgør tilsammen aftalen (”Aftalen”) mellem klienten og CORT. I tilfælde af modstrid mellem Aftalebrevet og nærværende Forretningsbetingelser skal bestemmelserne i Aftalebrevet have forrang.
2.3 Såfremt samarbejdet fortsætter efter udførelsen af det i et Aftalebrev specificeret opdrag, gælder Forretningsbetingelserne for det fremadrettede samarbejde.

3. Bistand
3.1 CORT agerer på grundlag af og i overensstemmelse med klientens instrukser, og klienten og CORT aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af opdraget samt klientens og andres medvirken. CORT er dog berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. regler om god advokatskik. 
 
4. Honorar og fakturering
4.1 CORT´s honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbrug og den værdi, som rådgivningen har tilført klienten. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår: (i) det anvendte tidsforbrug, (ii) anvendt specialkompetence, (iii) opdragets kompleksitet, (iv) om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, (v) den vigtighed, som opdraget repræsenterer for klienten, samt (vi) det ansvar, der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat.
4.2 Moms er ikke inkluderet i honorarangivelser eller afgivne estimater, medmindre dette fremgår specifikt. Udover det i punkt 4.1 nævnte honorar fakturerer CORT for eventuelle omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med udførelsen af opdraget.
4.3 Såfremt klienten har beløb indsat på en separat klientkonto hos CORT i klientens navn, vil positive som negative renter blive tilskrevet denne konto, og nettosaldoen vil ved frigivelse af kontoen tilgå klienten.
Er der tale om en deponeringskonto, hvor det af klienten oprindeligt deponerede beløb skal videresendes til en tredjepart efter deponeringens ophør, og er denne klientkonto belastet af negative renter fra pengeinstituttet i deponeringsperioden, forbeholder CORT sig ret til at fakturere klienten et gebyr med tillæg af moms svarende til det negative rentebeløb, såfremt CORT ved deponeringens ophør er forpligtet til at overføre hele det oprindeligt deponerede beløb til tredjeparten.
Såfremt klienten har beløb indsat på en af CORT’s hovedklientkonti og belastes denne hovedklientkonto af negative renter fra pengeinstituttet, forbeholder CORT sig ret til at fakturere klienten et gebyr med tillæg af moms svarende til det negative rentebeløb, der forholdsmæssigt relaterer sig til det beløb, som tilhører klienten på hovedklientkontoen.
4.4 Udgifter til indhentelse af ekspertudtalelser, assistance fra udenlandske advokater o. lign. afregnes separat.
4.5 CORT fakturerer som udgangspunkt månedsvist i forbindelse med udførelsen af opdrag for klienten. Fakturaer forfalder til betaling 15 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tilskrives den til enhver tid værende saldo renter med 8 % pr. påbegyndt måned. Overholdes betalingsfristen ikke, kan CORT indstille yderligere arbejde og tilbageholde yderligere ydelser til betaling har fundet sted.
4.6 Hvis en klient har flere forfaldne fordringer, bestemmer CORT selv, på hvilke fordringer en modtaget betaling fra klienten skal afskrives.

5. Ophør
5.1 Begge parter kan til enhver tid opsige Aftalen eller samarbejdet. CORT’s opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler.
5.2 I tilfælde af opsigelse/ophør er CORT berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophøret, herunder omkostninger til CORT’s underleverandører m.v.
5.3 Følgende bestemmelser skal fortsat gælde efter ophør: 6 (Markedsføring), 7 (Fortrolighed), 10 (Ansvarsbegrænsning), 12 (Tvister og klager) og 14 (Immaterielle Rettigheder).

6. Markedsføring
6.1 CORT kan i sin markedsføring henvise til, at CORT har fungeret som advokat for klienten i relation til et opdrag, når dette er afsluttet og offentligt kendt.

7. Fortrolighed
7.1 CORT er underlagt en fortrolighedsforpligtelse i forhold til oplysninger, som CORT modtager fra klienten. CORT’s fortrolighedsforpligtelse gælder også efter et opdrags afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger CORT oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder hvidvaskreglerne og reglerne om indberetningspligtige grænseoverskridende skatteordninger.

8. Interessekonflikter
8.1 CORT kontrollerer straks efter modtagelsen af et opdrag – og inden arbejdet med dette iværksættes – om CORT’s engagement giver anledning til interessekonflikter, der afskærer CORT fra at repræsentere klienten i relation til det pågældende opdrag. Relevante forhold drøftes med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

9. Hvidvask
9.1 I henhold til hvidvaskloven påhviler det CORT at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienten samt dokumentation for sådanne oplysninger. Dokumentationen vil blive opbevaret i mindst 5 år efter klientforholdets eventuelle ophør.
9.2 Er opdraget omfattet af hvidvaskloven, vil klienten blive pålagt et gebyr for gennemførelse af lovpligtig hvidvask compliance på DKK 2.500 (inkl. moms). Ekstraordinært arbejde i den sammenhæng afregnes herudover efter medgået tid.

10. Ansvarsbegrænsning
10.1 CORT er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de heri anførte begrænsninger.
10.2 CORT’s ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller andet indirekte tab.
10.3 CORT’s ansvar over for klienten er maksimeret til 2,5 mio. kr. for så vidt angår samtlige krav, som klienten rejser i ét kalenderår.
10.4 Klienten kan alene rejse krav mod CORT og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.
10.5 CORT rådgiver alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, vil CORT assistere klienten med enten at engagere og koordinere kontakt til lokale advokater eller indhente konkret juridisk rådgivning fra disse om de juridiske retsforhold. CORT kan dog ikke påtage sig ansvar for rådgivning modtaget fra udenlandske advokater, og CORT’s involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning fra CORT om udenlandske retsforhold.
10.6 CORT er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med CORT’s bistand.
10.7 CORT er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for CORT’s eller en underleverandørs rimelige kontrol (force majeure).
10.8 Alle beløb som indbetales til CORT’s klientkonti indsættes på klientbankkonti i et dansk pengeinstitut for klientens regning og risiko. Indestående på klientkonti er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. CORT påtager sig ikke noget ansvar for beløb, som indbetales på CORT’s klientbankkonti, såfremt pengeinstituttet, hvor beløbene indbetales, skulle blive nødlidende. CORT kan således ikke holdes ansvarlig, hvis pengeinstituttet ikke er i stand til at tilbagebetale beløb, som indbetales på CORT’s klientbankkonti.

11. Elektronisk kommunikation
11.1 CORT og klienten accepterer anvendelse af elektronisk kommunikation (herunder e-mail eller andet medie) og de dermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. CORT og CORT’s underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse m.v. i forbindelse med eller forårsaget af anvendelsen af elektronisk kommunikation og information. Efter begæring fra klienten kan der anvendes krypteringssystemer eller digital signatur.

12. Tvister og klager
12.1 I tilfælde af utilfredshed med CORT’s rådgivning eller behandling af opdraget i øvrigt kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller CORT’s ejer.
12.2 CORT er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.
12.3 Aftalen og CORT’s rådgivning er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret bortset fra dansk rets regler om lovvalg.
12.4 Eventuelle tvister, som måtte opstå mellem en erhvervsdrivende klient og CORT som følge af CORT’s rådgivning, skal afgøres endeligt og bindende ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen. Partnere skal iagttage tavshed om voldgiftssagen og resultaterne heraf. Er klienten en forbruger, er eventuelle tvister om CORT´s rådgivning undergivet de danske domstoles enekompetence. Uanset foranstående kan CORT ved sager om manglende betaling af salær indlede forfølgning ved Retten i København.

13. Forsikring
13.1 CORT har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker CORT’s udøvelse af advokatvirksomhed, uanset hvor denne virksomhed udøves. Ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK, Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø, CVR.nr. 41 26 86 38, med policenummer 156-08654844-14003.

14. Immaterielle Rettigheder
14.1 CORT bevarer immaterielle rettigheder samt andre lignende rettigheder til det materiale, som CORT udarbejder. Klienten har alene ret til at bruge materialet, i det omfang det konkrete opdrag forudsætter dette.